சங்கிலி கோர்வை வலை

இப்பொழுதெல்லாம் மக்கள் எந்தப்பொருள் வாங்கினாலும் தரமானதாகவும் உற்பத்தியாளர்களிடம் நேரடியாகவும் வாங்கவே விரும்புகிறார்கள் தரத்தை தெரிந்துகொள்ள அப்பொருளில் உள்ள தர நிர்ணய முத்திரைகள் ISI, DIN மற்றும் கையாளும் முறைப்படுத்துதலுக்குள்ள ISO 9001ஆகியவைகள் பயன்படுகின்றன.

நாமும் நாம் கையாளும் முறைகளை சீர் செய்து நடைமுறைப்படுத்த ISO 9001:2015 இணைத்துள்ளோம் என்பதை பணிவுடன் சமர்ப்பிக்கிறோம். ISO 9001 – 2015 சான்றுடன் உள்ளது

வேலி வலை இயந்திரத்திற்கு – இங்கு சொடுக்குங்கள் Vanangamudi.com

வேலி வேலைகளின் தனித்துவம் முக்கியத்துவம்

 • 2.3, 2.5, 3 mm ஆகிய கனப்பரிமான கம்பிகளில் வலைகள் கிடைக்கும்.
 • சங்கிலி கோர்வை வேலி வலையின் உயரம் 1/2 மீட்டர் முதல் 2 மீட்டர் வரை கிடைக்கும்
 • GI, PVC, SS ஆகிய கம்பிகளின் (Chain Link Fence) சங்கிலி கோர்வை வலை கிடைக்கும்.
 • சங்கிலி கோர்வை வேலி வலையின் நீளம் சாதாரணமாக 100 அடி அல்லது 30 மீட்டர் தங்கள் தேவைக்கு ஏற்பவும் தயாரித்தளிக்கப்படும்
 • முள் கம்பிகளும் கூடுதல் GSM உள்ள கம்பியாலானது கிடைக்கும், பொதிச்சீட்டில் (Packing Slip)-ல் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
 • 2 x 2, 3×3, 4×4 கண் அகலமுள்ள சங்கிலி கோர்வை வலைகளும் கிடைக்கும் .
 • ஓவ்வொரு வேலி வலை (Chain Link) சுருளிலும் பொதிச்சீட்டில் (Packing Slip) மூலப்பொருளின் தன்மை அளவு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்.
 • நாங்கள் கம்பியின் விலையும் + செய்கூலியும் என்ற முறையில் சங்கிலி கோர்வை வலைகள் தயாரித்தளிக்கிறோம். சதுரடி அல்லது ரோல் கணக்கில் ஏமாற்றும் வாய்ப்பு உள்ளன.
 • வண்டி வாடகை, கூலி உபயோகிப்பாளர் பொறுப்பு.
 • பல இடங்களில் சேமிப்பு கிடங்குகள் (Ware House) உள்ளது.
 • பல பகுதிகளில் (Franchaise Partners) பகுதி உற்பத்தி விற்பனையாளர்கள் உள்ளனர்
 • சங்கிலி கோர்வை வலைச் சுருள்களில் வர்ணப்பூச்சும் (Spray Painting) செய்து தருகிறோம்.
S.NO PARTICULARS UNIT SELECTION
1 Thickness of GI wire mm 2.3 / 2.5 / 3.0
2 GI wire coating GSM 40 / 60 / 100
3 Width / Height ft 4’ / 5’ / 6’
mtr 1.25 / 1.5 / 2.0
4 Length required ft 100
m 30
5 Barbed Wire mm 2.0 / 2.5
ft 30 / 20 ft per kg
6 GI wire required kg 2.3 / 2.5 / 3.0
7 GI Binding wire kg 18 / 20 swg GI